Giỏ hàng của bạn

Điều khoản dịch vụ

1. GII THIU

1.1 Các Điu Khon và Điu Kin này áp dng cho các sn phm sigscent.vn. Cung cp theo yêu cu mua hàng ca quý khách trên trang Web. Khi đồng ý đặt mua hàng, quý khách đã chp nhn b ràng buc pháp lý bi các Điu Khon và Điu Kin này.

1.2 Trong các Điu Khon và Điu Kin này:

a) "Tài khon" có nghĩa là tài khon mà quý khách cn có để đăng nhp vào trang web ca chúng tôi nếu quý khách mun mua hàng.

b) "Thông báo" có nghĩa là email ca sigscent.vn để thông báo chúng tôi đã nhn được Đơn đặt hàng ca quý khách.

c) "Vi phm trách nhim" được quy định ti điu 10.11(b) ca bn Điu Khon và Điu Kin này.

d) "Ngày làm vic" nghĩa là các ngày trong tun ngoi tr th By, Ch Nht, hoc bt kì ngày l nào Vit Nam.

e) "Xác nhn đơn đặt hàng" có nghĩa là chúng tôi s gi email cho quý khách để xác nhn v đơn đặt hàng ca quý khách theo quy định 4.9 bên dưới.

f) "Hp đồng" có nghĩa là đơn hàng ca quý khách tuân theo các điu khon và điu kin mà chúng tôi đã chp nhn theo quy định 4.9 bên dưới.

g) "Khách hàng" có nghĩa là cá nhân mua hàng ti trang Web ca chúng tôi.

h) "Trách nhim" được quy định ti điu 10.11(a) trong Điu Khon và Điu Kin.

i) "Đơn hàng" có nghĩa là đơn hàng do quý khách đặt trên trang Web để mua sn phm t chúng tôi.

j) "Quý khách" có nghĩa là khách hàng đã đặt hàng.

k) Nhng t ám ch "điu khon" có nghĩa là nhng mc và điu trong bn Điu Khon và Điu Kin này.

l) Các tiêu đề ch mang tính tham kho ch không nh hưởng đến vic gii thích hay cu trúc ca các Điu Khon và Điu Kin này.

m) Nhng t th hin s ít bao gm luôn c s nhiu và ngược li. Nhng t th hin gii tính bao gm các gii tính và nhng t liên quan đến người bao gm các cá nhân, công ty, tp đoàn, hoc liên doanh.

n) Nhng t mang nghĩa bao gm hoc tương t có nghĩa là không có gii hn.

1.3 Nhng Điu Khon và Điu Kin này thuc quyn s hu trí tu ca chúng tôi. Bt c mt bên th ba nào khác s dng, cho dù là mt phn trích dn, vi mc đích trao đổi thương mi hàng hóa và/hay dch v đều b nghiêm cm. Hành vi vi phm s b x theo pháp lut.

2. QUY ĐỊNH V KHÁCH HÀNG

Để mua hàng sigscent.vn, quý khách phi trên 18 tui và s hu th tín dng ngân hàng hoc th ghi n hp l được phát hành bi ngân hàng mà chúng tôi chp nhn.

3. HIU LC

3.1 Các Điu Khon và Điu Kin này được áp dng cho tt c các đơn hàng và hp đồng đã hoc s được thc hin bi chúng tôi cho vic buôn bán và cung cp sn phm. Khi quý khách gi đơn hàng cho chúng tôi, cung cp cho chúng tôi thông tin để giao hoc nhn hàng, điu này không được coi là quý khách chp nhn chính thc các Điu Khon và Điu Kin này. Không có Điu Khon và Điu Kin nào đây nh hưởng đến quyn pháp định ca bn (bao gm c quyn yêu cu hàng hóa mua t doanh nghip phi theo đúng vi mô t ca nó, phù hp vi mc đích s dng và cht lượng đạt yêu cu).

3.2 Các Điu Khon và Điu Kin này s khng chế bt c điu khon nào do quý khách đề ra. Bt c điu kin nào quý khách gi, đề xut hay quy định bng bt c hình thc nào ti bt kì thi đim nào, cho dù là gi văn bn qua email hay li nói, s b t b và loi tr.

3.3 Không có bt kì điu khon hay thay đổi nào khác cho nhng Điu Khon và Điu Kin này mang tính ràng buc, tr phi được chp nhn bng văn bn có ch ký ca chúng tôi.

4. CÁCH HÌNH THÀNH HP ĐỒNG

4.1 Khi đặt hàng, quý khách phi to tài khon cá nhân trên trang Web như quy định điu 10, và quý khách phi theo hướng dn trên trang Web v cách đặt hàng và đưa ra thay đổi cho nhng đơn hàng kế tiếp trước khi gi ti trang Web.

4.2 Bt k giá c nào mà quý khách đã thy hoc nghe trước đây, mt khi quý khách đã chn sn phm và đặt hàng, quý khách s được thông báo trên trang Web nhng chi phí phi tr, bao gm thuế giá tr hàng hóa và dch v nếu có, và phí giao hàng. Tr khi có quy định khác trên trang Web, mi chi phí s được tr bng tin t có hiu lc Vit Nam. Tuân theo điu khon ti điu 4.11 dưới đây, đó s là tng chi phí quý khách phi tr để nhn hàng đã đặt.

4.3 Quý khách s phi tr đầy đủ s tin ti thi đim đặt hàng bng cách đin đầy đủ thông tin th tín dng hoc th ghi n được phát hành bi ngân hàng được chúng tôi chp nhn để tiến hành đơn hàng ca quý khách. Trong bt c trường hp nào chúng tôi s không giao hàng trước khi quý khách đã thanh toán đầy đủ. Tùy vào kết qu kim tra tín dng, chúng tôi có quyn không đề ngh mt s hình thc thanh toán và gii thiu quý khách nhng cách thc thanh toán khác.

4.4 Nếu quý khách được hi thông tin v th thanh toán, quý khách phi là người có đầy đủ quyn s dng th hoc tài khon thanh toán đó. Th hoc tài khon đó phi có đủ tin để tr các khon thanh toán đề xut cho chúng tôi.

4.5 Quý khách cam kết rng tt c thông tin cung cp cho chúng tôi cho mc đích mua sn phm t chúng tôi hoàn toàn chính xác, và th tín dng hay th ghi n, hoc tài khon thanh toán hay nhng cách thc thanh toán khác mà quý khách s dng là ca quý khách, và có đủ tin hoc tín dng để chi tr toàn b giá tr ca sn phm. Chúng tôi có quyn xác nhn thông tin thanh toán ca quý khách trước khi cung cp sn phm.

4.6 Khi quý khách gi đơn hàng trên trang Web, quý khách đã đồng ý vi nhng Điu Khon và Điu Kin này ti thi đim đặt hàng. Quý khách có trách nhim xem li nhng Điu Khon và Điu Kin mi nht vào mi ln đặt hàng.

4.7 Đơn hàng ca quý khách s có hiu lc như là mt li chào hàng cho đến khi chúng tôi phát hành Xác Nhn Đơn Hàng hoc, nếu sm hơn, khi chúng tôi nhn được thông báo thu hi đơn hàng ca quý khách.

4.8 Chúng tôi s không giao hàng cho đến khi Đơn đặt hàng ca quý khách được chp nhn. Tr khi chúng tôi nói rng chúng tôi chp nhn đơn đặt hàng ca quý khách, email, thư, fax hoc bt c thông báo công nhn đơn hàng ca bn hoàn toàn là cho mc đích cung cp thông tin ch không mang ý nghĩa Xác Nhn Đơn Hàng. Trong s công nhn y, chúng tôi có th cung cp cho quý khách s đơn hàng và thông tin ca sn phm mà quý khách đã đặt. Tùy theo đơn hàng, chúng tôi có th t chi chp nhn đơn hàng ca quý khách vì bt c lý do nào, k c không có hàng để cung cp hoc cung cp cho quý khách sn phm khác (trong trường hp này chúng tôi s yêu cu quý khách gi li đơn hàng trước).

4.9 Hp Đồng s được hình thành và chúng tôi s b ràng buc pháp lý phi cung cp sn phm cho quý khách khi chúng tôi đã chp nhn đơn hàng ca quý khách. S chp nhn s được thông báo rõ ràng cho quý khách qua email, dưới hình thc văn bn tên là Xác Nhn Đơn Hàng nói rõ là chúng tôi chp nhn đơn hàng ca quý khách. Xác Nhn Đơn Hàng ca chúng tôi s có hiu lc khi nó được gi bi chúng tôi. Để tránh nh hưởng đến vic quý khách tr tin sm hơn, chúng tôi s gi hóa đơn đến quý khách ngay sau khi chúng tôi đã chp nhn đơn hàng ca quý khách. Cho đến lúc chp nhn đơn hàng ca quý khách, chúng tôi có quyn t chi tiến hành đơn hàng và quý khách có quyn hy đơn hàng. Nếu chúng tôi hay quý khách hy đơn hàng trước khi chúng tôi chp nhn đơn hàng đó, chúng tôi s nhanh chóng hoàn tr bt kì s tin nào đã được quý khách thanh toán bng th tín dng hoc th ghi n cho đơn hàng đó.

4.10 Nếu quý khách nhn ra đã phm sai lm vi đơn hàng ca mình sau khi đã gi ti trang Web, xin vui lòng liên h vi contact@sigscent.vn ngay lp tc. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bo rng chúng tôi có th sa đổi đơn hàng theo yêu cu ca quý khách.

4.11 Chúng tôi c gng hết sc để đảm bo rng giá c chúng tôi đưa ra là chính xác, nhưng giá tr đơn hàng ca quý khách s được chúng tôi xác nhn li vì đó là mt phn ca th tc chp nhn đơn hàng ca chúng tôi. Nếu giá ca đơn hàng thay đổi trước khi chúng tôi chp nhn đơn hàng ca quý khách, chúng tôi s liên lc vi quý khách để xác nhn rng quý khách vn mun tiếp tc mua hàng mc giá đã sa đổi.

4.12 Hp đồng s ch liên quan đến nhng sn phm mà chúng tôi đã xác nhn trong Xác Nhn Đơn Hàng. Chúng tôi s không cung cp bt c sn phm nào mà có th nm trong đơn hàng ca quý khách cho đến khi chúng tôi gi Xác Nhn Đơn Hàng có đề cp đến nhng sn phm đó.

4.13 Quý khách phi cung cp cho chúng tôi hoc đại lý ca chúng tôi hoc trên trang Web thông tin chính xác ca mình và phi luôn cp nht thông tin và thông báo cho chúng tôi nếu có s thay đổi nào.

5. GIAO HÀNG

5.1 Chúng tôi s giao sn phm đến địa đim mà quý khách hàng yêu cu trong đơn đặt hàng.

5.2 Chúng tôi s giao hàng trong khon thi gian mà chúng tôi đã định trước cho quý khách ti thi đim đặt hàng (hoc s được cp nht li trong Xác Nhn Đơn Hàng) ch chúng tôi s không th xác định được ngày giao hàng chính xác khi bn đặt hàng hot trong Xác Nhn Đơn Hàng. Chúng tôi luôn c gng giao hàng trong vòng 3 ngày làm vic tính t ngày quý khách đặt hàng nhưng chúng tôi không th đảm bo ngày giao hàng c định.

5.3 Chúng tôi s cho quý khách biết nếu như chúng tôi có s chm tr trong vic giao hàng nhưng trong phm vi pháp lut cho phép, chúng tôi s không chu trách nhim cho bt c tn tht, các khon n, chi phí, thit hi, hoc cước phí phát sinh t vic giao hàng tr.

5.4 Khi hàng được giao, quý khách s được yêu cu ký nhn hàng. Quý khách s phi kim tra sn phm cho bt kì li lm hoc hư hi nào đó trước khi ký nhn hàng. Quý khách nên gi k biên lai phòng trường hp sau này quý khách cn nói chuyn li vi chúng tôi v sn phm đã mua.

5.5 Xin quý khách lưu ý rng có mt s địa đim chúng tôi s không th giao hàng được. Nếu trường hp đó xy ra, chúng tôi s thông báo cho quý khách qua thông tin liên lc mà quý khách đã cung cp khi đặt hàng và sp xếp hy đơn hàng hoc giao hàng đến mt địa ch khác.

5.6 Chúng tôi gói hàng bng bao bì chun ca chúng tôi. Nếu quý khách có yêu cu gói hàng bng bao bì khác thì s phi tr thêm phí.

5.7 Mi s ri ro s do quý khách chu trách nhim khi hàng đã giao, tr trường hp vic giao hàng b hoãn vì quý khách vi phm nghĩa v được nêu ra trong hp đồng, chu trách nhim ri ro s được chuyn giao vào ngày giao hàng. K t khi mi ri ro v sn phm được chuyn giao cho quý khách, chúng tôi s không chu bt c trách nhim nào v tn tht hay hư hi ca sn phm đó.

5.8 Quý khách phi cn thn khi nhn sn phm để tránh làm hng nó, đặc bit là khi s dng bt kì vt dng sc nhn để m.

5.9 Quý khách phi đảm bo rng quý khách sn sàng nhn hàng mà không có bt c s chm tr nào và vào bt k thi gian nào hp lý mà chúng tôi đã đưa ra.

5.10 Nếu quý khách không th có mt để nhn hàng, chúng tôi s để li ghi chú hướng dn cách gi hàng li hoc đến công ty giao hàng để nhn.

5.11 Nếu vic giao và nhn hàng b trì hoãn vì s t chi nhn hàng không hp lý ca quý khách hoc nếu quý khách (trong vòng 2 tun cho s c gng giao hàng ln đầu ca chúng tôi) không nhn hàng hoc ly hàng t công ty giao hàng thì chúng tôi s x lý bng 1 trong 2 cách sau (mà không làm nh hưởng bt c quyn li hay bin pháp x lý nào có sn cho chúng tôi):

a) thu mt khon phí lưu kho hp lý và các chi phí phát sinh khác mà quý khách phi chu.

b) sn phm s không còn sn để giao hoc thu nhn và chúng tôi s ngay lp tc thông báo cho quý khách v vic hy b hp đồng, trong trường hp này chúng tôi s hoàn tr bt k chi phí nào mà quý khách đã tr cho hp đồng nói trên cho quý khách hoc ngân hàng phát hành th tín dng hoc th ghi n ca quý khách, tr đi mt khon phí điu hành hp lý cho chúng tôi (bao gm vic giao hàng và hoàn tr sn phm, và bt c khon phí lưu kho nào như đã đề ra điu 5.11(a) phía trên).

5.12 Quý khách có trách nhim đảm bo rng các sn phm thích hp vi nhu cu s dng và đáp ng các yêu cu cá nhân ca quý khách. Chúng tôi không đảm bo rng các sn phm s đáp ng hết các yêu cu cá nhân ca quý khách. Quý khách cn biết rng mi sn phm đều mang cht lượng chun ch không được sn xut riêng và đáp ng toàn b yêu cu mà quý khách mun.

6. HY ĐƠN HÀNG

6.1 Chúng tôi s t hy b hp đồng nếu như sn phm không có sn vì bt k lý do gì. Chúng tôi s thông báo cho quý khách biết nếu trường hp đó xy ra và hoàn tr các chi phí mà quý khách đã tr.

6.2 Chúng tôi s hoàn tr tin nhn t quý khách qua hình thc mà quý khách đã s dng để tr tin cho đơn hàng.

7. HY ĐƠN HÀNG BI KHÁCH HÀNG (CHO SN PHM KHÔNG B LI)

Nếu quý khách mun hy đơn hàng, xin vui lòng liên h vi b phn Chăm Sóc Khách Hàng s đin thoi hotline. Quý khách s không phi tr bt k khon phí hy đơn hàng nào. Mt khi hàng đã được chuyn đi thì nó s không th b hy được và các sn phm phi được tr li công ty theo hướng dn được đưa ra bi b phn chăm sóc khách hàng (Xin vui lòng gi s đin thoi hotline hoc s dng phiếu tr hàng đi kèm trong kin hàng ca quý khách).

8. HY ĐƠN HÀNG BI KHÁCH HÀNG (Cho SẢN PHM B LI)

8.1 Chúng tôi đảm bo rng:

a) Sn phm s được giao nguyên vn và đúng vi s lượng đã đặt

b) Sn phm s theo đúng hướng dn s dng mi nht ca nhà sn xut như được ghi trên trang Web ca chúng tôi hoc được ghi trên sn phm ti thi đim quý khách đặt hàng.

8.2 Sn phm được s dng theo đúng hướng dn mi nht ca nhà sn xut được ghi trên trang Web hoc ngay trên sn phm. Quý khách có trách nhim s dng sn phm theo đúng hướng dn s dng đó.

8.3 Trước khi giao hàng, chúng tôi có th đưa ra mt s chnh sa nh v cht liu, màu sc, trng lượng, kích c, kiu dáng, và mt s chi tiết khác trong phm vi hp lý.

8.4 Chúng tôi c gng hết sc để giao sn phm trong tình trng tt nht. Tuy nhiên, nếu quý khách có phàn nàn v sn phm b li, xin vui lòng gi nguyên tình trng sn phm lúc đó để chúng tôi, hoc đại din ca chúng tôi, đến để kim tra trong thi gian sm nht có th.

8.5 Để giúp quý khách có bin pháp x lý sn phm b li, chúng tôi s cn s hp tác ca quý khách và yêu cu quý khách cung cp mt s thông tin v sn phm, bao gm:

a) Nhng chi tiết chng minh sn phm b hư hi hoc b li.

b) Cung cp thông tin v s giao hàng và các thông tin khác khi chúng tôi yêu cu.

8.6 Nếu quý khách mun chúng tôi sa cha, thay đổi, hoc hoàn tr tin cho các sn phm được đề cp trong hp đồng, và chúng tôi thy rng sn phm đó:

a) S dng sai, b lm dng, hay b b bê, bt cn hay không được quan tâm, bo qun, hoc b hư hng hay trong tình trng bt thường.

b) B vướng vào bt c tai nn nào hoc b thit hi do nhng ch ý thay đổi hoc chnh sa.

c) Được s dng trái vi hướng dn s dng mà nhà sn xut đưa ra.

d) B hao mòn do được s dng hoc b xé sau khi chúng tôi đã giao hàng, chúng tôi có quyn quyết định không sa cha, thay đổi, hoc hoàn tr tin cho sn phm đó và/hoc chúng tôi s yêu cu quý khách tr các khon phí giao hàng và phí dch v da trên chi phí hin hành chun ca chúng tôi và chúng tôi s thanh toán vào th tín dng hoc th ghi n, hoc qua bt c thông tin thanh toán nào mà quý khách đã cung cp cho chúng tôi khi đặt hàng. Và trong phm vi pháp lut cho phép, chúng tôi s không chu bt c trách nhim nào cho tn tht, các khon n, chi phí, thit hi hoc phí phát sinh nào khác.

9. PHIU GIM GIÁ

9.1 Quý khách có th s dng phiếu khuyến mãi để thanh toán cho các sn phm trên trang Web. Mi đơn hàng ch được s dng 01 phiếu gim giá. Vi nhng đơn hàng đã được thanh toán, quý khách không th s dng phiếu gim giá. Thông tin chi tiết cho các phiếu khuyến mãi được quy định ti điu 9.8 và cho phiếu mua hàng ti điu 9.9.

9.2 Để chuyn đim mua hàng vào Tài Khon cá nhân ca quý khách hoc kim tra tín dng hin có, xin vui lòng xem ti trang Tài khon cá nhân trên trang Web.

9.3 Chúng tôi có th gi email quà tng hoc phiếu khuyến mãi cho quý khách. Theo điu 11.2, chúng tôi không chu trách nhim cho bt c li nào trong địa ch email hoc tên người nhn.

9.4 Nếu quý khách có phiếu mua hàng hoc phiếu khuyến mãi, phiếu đó có th được s dng bi người khác và quý khách có th trao toàn quyn s dng phiếu gim giá cho người đó.

9.5 Trong trường hp gian ln, la gt hoc có nhng hành vi nghi ng phm pháp liên quan đến vic mua phiếu gim giá hoc quy đổi đim thưởng ca phiếu gim giá đó trên trang Web, chúng tôi có quyn khóa Tài Khon cá nhân ca quý khách và/hoc yêu cu phương thc thanh toán khác.

9.6 Chúng tôi không chu trách nhim cho bt c tn tht, mt trm, hoc ch b m trên các phiếu gim giá.

10. GII HN CHU TRÁCH NHIM

Điu khon 10 này có hiu lc trên c các điu khon khác và đưa ra toàn b các trách nhim pháp lý ca chúng tôi, và là bin pháp x lý duy nht và độc quyn cho:

a) vic thi hành, không thi hành, mc đích thi hành hoc chm tr trong vic thi hành các Điu Khon và Điu Kin hoc Hp Đồng hoc trên trang Web (hay bt c thành phn nào ca nó).

b) nếu không liên quan đến các Điu Khon và Điu Kin hoc tham gia vào hoc thi hành các Điu Khon và Điu Kin này.

11. BO HÀNH VÀ QUN LÝ KHIU NI

11.1 Chúng tôi s thc hin nghĩa v ca chúng tôi theo đúng các Điu Khon và Điu Kin này vi s quan tâm và k năng chuyên nghip.

11.2 Chúng tôi rt quan tâm v s hài lòng ca khách hàng. Quý khách có th liên h vi chúng tôi bt k lúc nào bng các thông tin liên lc đề cp ti mc 1.1 trong phn Điu Khon và Điu Kin này. Chúng tôi s c gng gii quyết vn đề ca quý khách sm nht ngay khi có th và s liên lc vi quý khách khi chúng tôi nhn được bt k thc mc hoc phàn nàn nào có liên quan. Trong trường hp bo hành thường có s liên quan ca các nhà sn xut, vì vy s tn nhiu thi gian hơn để có th gii quyết thc mc hay phàn nàn ca quý khách.

11.3 Trong trường hp khiếu ni, nó s giúp chúng tôi rt nhiu nếu quý khách có th mô t được sn phm mà quý khách mun khiếu ni càng chi tiết càng tt. Và nếu có th, gi cho chúng tôi bn sao ca đơn hàng hoc chúng tôi biết s đơn hàng mà chúng tôi đã cung cp cho quý khách trong văn bn Công Nhn Đơn Hàng hoc Xác Nhn Đơn Hàng. Nếu quý khách không nhn được phn hi gì t chúng tôi trong vòng 5 ngày làm vic, xin vui lòng liên lc li. Trong trường hp hiếm hoi, email ca quý khách s b gi ti hòm thư rác ca chúng tôi nên chúng tôi s không nhn được khiếu ni hoc thư t mà chúng tôi gi, quý khách s không nhn được.

12. BO V D LIU

Xin vui lòng xem qua Chính Sách Bo Mt ca chúng tôi, cũng là mt phn ca Điu Khon và Điu Kin này.

13. CÁC TRƯỜNG HP NM NGOÀI KIM SOÁT CA CHÚNG TÔI (ĐIU KHON V BT KH KHÁNG)

13.1 Chúng tôi s không chu trách nhim cho bt k hành vi vi phm, cn tr hoc chm tr trong vic thc hin mt hp đồng nào do bt k nguyên nhân nm ngoài tm kim soát ca chúng tôi, bao gm và không gii hn cho các him ha thiên nhiên và nhng tai nn không th tránh khi, các hành động ca bên th ba (bao gm và không gii hn trong tin tc, các nhà cung cp, chính ph, thuc chính ph, cơ quan đa quc gia hay các chính quyn địa phương), khi nghĩa, bo lon, bo động chính quyn, chiến tranh, thù địch, hot động hiếu chiến, các trường hp quc gia khn cp, khng b, buôn lu, bt b, hn chế hay cm tù ca cơ quan có thm quyn, đình công, dch bnh, ha hon, cháy n, bão táp, lũ lt, hn hán, điu kin thi tiết, động đất, thm ha thiên nhiên, tai nn, s c máy móc, phn mm ca 1 bên th ba, gián đon hoc vn đề v vic cung cp tin ích công cng (bao gm đin, vin thông, hay Internet), thiếu ht hoc không có kh năng để ly sn phm, vt liu, thiết b, hay giao hàng (Trường hp Bt Kh Kháng), mc cho nhng trường hp đó có th lường trước được.

13.2 Hoc là quý khách hoc là chúng tôi có th chm dt hp đồng ngay lp tc bng văn bn thông báo cho bên kia biết khi các Trường hp Bt Kh Kháng kéo dài 2 ngày làm vic hoc hơn. Trong trường hp này, không bên nào s chu trách nhim cho bên nào c khi hp đồng được chm dt (ngoài trường hp hoàn tr li tin mà quý khách đã thanh toán nhưng chưa nhn sn phm).

13.3 Nếu chúng tôi có hp đồng giao các sn phm ging nhau hoc tương t cho nhiu hơn 1 khách hàng và chúng tôi không th thc hin nghĩa v giao hàng cho quý khách vì các Trường hp Bt Kh Kháng, chúng tôi có toàn quyn quyết định s thc hin hp hp đồng nào và thc hin đến mc độ nào.

14. THÔNG BÁO

14.1 Bt c thông báo nào liên quan đến hp đồng s hình thc văn bn và có th s được s dng cho giao hàng cá nhân, tr trước, hoc thư bo đảm, hoc bng email được gi đến địa ch bưu đin hay địa ch email ca nhưng bên liên quan.

14.2 Bt c thông báo nào gi bng bưu đin s được hiu là đã được thc hin 2 ngày làm vic sau khi thông báo tương t đã được gi đi nếu như địa ch ca người nhn là UK. Bt c thông báo nào được gi qua email s được hiu là đã được thc hin khi nhn được thông báo là email đã được nhn bi máy ch ca người nhn. Để có th chng minh được dch v đã hoàn tt, phi có đủ minh chng là thư hoc email được gi đến đúng địa ch và nếu có th, gi qua dch v tr trước hoc thư bo đảm hoc thông báo thư đã được gi.

15. QUNG CÁO TRÊN TRANG WEB

Chúng tôi s n lc để tuân theo bt ký quy định nào liên quan đến trang Web được ban hành bi Cc Qun lý Tiêu chun Qung Cáo.

16. CÁC VN ĐỀ CHUNG

16.1 Chúng tôi s lưu gi đơn đặt hàng ca quý khách và các Điu Khon và Điu Kin này 5 năm sau khi đã chp nhn đơn hàng ca quý khách. Tuy nhiên, để quý khách có th tham kho thêm v sau, chúng tôi khuyên rng quý khách nên in mt bn sao ca các Điu Khon và Điu Kin này, Đơn Hàng, Công Nhn Đơn Hàng và Xác Nhn Đơn Hàng.

16.2 Không có s tht bi hay chm tr nào do chúng tôi hay quý khách gây ra trong vic thc hin quyn theo các Điu Khon và Điu Kin này được coi là t b quyn li hoc m rng ra hoc tác động đến các vn đề v sau hay nh hưởng đến các quyn hay các bin pháp khc phc liên quan đến nó hoc thay đổi hay hn chế quyn li ca quý khách theo các Điu Khon và Điu Kin này hoc theo Hp Đồng.

16.3 Nếu có bt k mc nào trong các Điu Khon và Điu Kin này hoc trong Hp Đồng có kh năng b tuyên b trước bt k tòa án có thm quyn là không hp l hoc không th thc thi thì nhng mc đó s không có nh hưởng gì đến các mc khác hay 1 phn ca các mc khác. Tt c các mc khách đều tiếp tc có hiu lc thi hành min là các Điu Khon và Điu Kin này hoc là Hp Đồng vn còn có hiu lc thi hành.

16.4 Quý khách không được bàn giao, chuyn nhượng, thay đổi, tính phí, to hp đồng ph, tin tưởng hoc đối phó vi nhng hành động nào liên quan đến các Điu Khon và Điu Kin này hoc vi Hp Đồng hoc c hai hoc bt c quyn li hay nghĩa v nào theo các Điu Khon và Đ