Giỏ hàng của bạn

Chính sách bảo mật

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU

Vic thu thp d liu ch yếu trên website ca SIGSCENT bao gm:

- H và tên;

- Địa ch IP ca quý khách;

- S đin thoi;

- Địa ch Email;

- 4 s cui và ngày hết hn trên th tín dng;

- Loi trình duyt;

- Nhng trang mc trong sigscent.vn mà quý khách ghé thăm;

- Khong thi gian quý khách giành ra đã xem nhng trang mc đó, sn phm, tìm kiếm thông tin trên trang web, thi gian và ngày tháng truy cp, và các s liu thng kê khác.

Đây là các thông tin mà chúng tôi cn khách hàng cung cp khi liên h tư vn dch v nhm đảm bo quyn li cho người tiêu dùng.

Khách hàng s t chu trách nhim v bo mt và lưu gi mi hot động s dng dch v dưới tên đăng ký, mt khu và hp thư đin t ca mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhim thông báo kp thi cho chúng tôi v nhng hành vi s dng trái phép, lm dng, vi phm bo mt, lưu gi tên đăng ký và mt khu ca bên th ba để có bin pháp gii quyết phù hp.

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Nhng thông tin do Khách Hàng cung cp như được lit kê ti mc 1 nêu trên s được s dng cho mt hoc tt c các mc đích sau đây, tùy tng trường hp:

- Giao sn phm quý khách đã mua ti sigscent.vn;

- Thông báo v vic giao hàng và h tr khách hàng;

- Cung cp thông tin liên quan đến sn phm;

- X lý đơn đặt hàng và cung cp dch v và thông tin qua trang web ca chúng tôi theo yêu cu ca quý khách.

Ngoài ra, thông tin quý khách cung cp còn có th được s dng để h tr qun lý tài khon khách hàng; xác nhn và thc hin các giao dch tài chính liên quan đến các khon thanh toán trc tuyến ca quý khách; kim tra d liu ti t trang web ca chúng tôi; ci thin giao din và/hoc ni dung ca các trang mc trên trang web và tùy chnh để d dàng hơn khi s dng; nhn din khách đến thăm trang web; nghiên cu v nhân khu hc ca người s dng; gi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ s có ích hoc do quý khách yêu cu, bao gm thông tin v sn phm và dch v, vi điu kin quý khách đồng ý không phn đối vic được liên lc cho các mc đích trên.

Khi Quý Khách đăng ký làm thành viên trên trang web sigscent.vn, thông tin cá nhân ca quý khách còn có th được s dng để gi các thông tin khuyến mãi/tiếp th. Quý khách có th hy nhn các thông tin đó bt k lúc nào bng cách s dng chc năng hy đăng ký trong các thông báo qung cáo.

Lưu ý:

Chúng tôi có th chia s tên và địa ch ca quý khách cho dch v chuyn phát nhanh hoc nhà cung cp ca chúng tôi để có th giao hàng cho quý khách.

Trong trường hp có yêu cu ca pháp lut: chúng tôi có trách nhim hp tác cung cp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cu t cơ quan tư pháp bao gm: Vin kim sát, tòa án, cơ quan công an điu tra liên quan đến hành vi vi phm pháp lut nào đó ca khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyn xâm phm vào thông tin cá nhân ca khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

D liu cá nhân ca khách hàng s được lưu tr cho đến khi có yêu cu hy b. Còn li trong mi trường hp thông tin cá nhân khách hàng s được bo mt trên máy ch ca website. Trong trường hp thông tin cá nhân b nghi ng là gi mo, vi phm qui định hoc không có s tương tác đăng nhp trong 6 tháng thì thông tin y s b xóa.

4. những người hoặc tổ chức được tiếp cận thông tin

Thông tin do chúng tôi yêu cu Khách hàng cung cp s ch được s dng trong phm vi như mc 2 ca Chính sách này. Bao gm h tr khách hàng và cung cp cho các bên cơ quan chc năng khi được yêu cu.

Ngoài ra, các thông tin ca Khách hàng s không được tiết l cho bên th 3 nào khác nếu chưa được s đồng ý ca Khách hàng.

5. địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI SIGSCENT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 8 Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: (+84)92.345.88.99

Email: contact@sigscent.vn

6. phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

- Khách hàng có th gi yêu cu để chúng tôi kim tra, cp nht, điu chnh hoc hy b thông tin cá nhân ca mình trên website.

Khách hàng có quyn gi khiếu ni v vic l thông tin các nhân cho bên th 3 đến Ban qun tr ca website. Khi tiếp nhn nhng phn hi này, chúng tôi s xác nhn li thông tin, phi có trách nhim tr li lý do và hướng dn Khách hàng khôi phc và bo mt li thông tin.

- Hotline (+84)92.345.88.99

7. cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin Khách hàng trên website được cam kết bo mt tuyt đối theo chính sách bo v thông tin cá nhân đã đặt ra. Vic thu thp và s dng thông tin ca Khách Hàng ch được thc hin khi có s đồng ý ca khách hàng đó tr nhng trường hp pháp lut có quy định khác.

- Khách hàng có trách nhim t bo v mình trước s tiếp cn thông tin v password khi dùng chung máy tính vi nhiu người. Khi đó, Khách hàng phi chc chn đã thoát khi tài khon sau khi s dng dch v ca chúng tôi.

- Chúng tôi cam kết không c ‎‎ý tiết l thông tin khách hàng, không bán hoc chia s thông tin vì mc đích thương mi.

- Chính sách bo mt thông tin khách hàng ch được áp dng ti website chúng tôi. Nó không bao gm hoc liên quan đến các bên th ba khác đặt qung cáo hoc có liên kết ti website.

- Trong trường hp máy ch lưu tr thông tin b hacker tn công dn đến mt mát d liu khách hàng, chúng tôi s có trách nhim thông báo v vic cho cơ quan chc năng điu tra x lý kp thi và thông báo cho khách hàng được biết.

- Sigscent.vn yêu cu các cá nhân khi đăng ký là Khách hàng, phi cung cp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: H và tên, địa ch liên lc, email và chu trách nhim v tính pháp lý ca nhng thông tin trên. Sigscent.vn không chu trách nhim cũng như không gii quyết mi khiếu ni có liên quan đến quyn li ca khách hàng đó nếu xét thy tt c thông tin cung cp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. cơ chế TIP NHN VÀ GII QUYT KHIU NI LIÊN QUAN ĐẾN VIC THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi khách hàng gi thông tin cá nhân ca khách hàng cho chúng tôi, cũng đồng nghĩa vi vic khách hàng đã đồng ý vi các điu khon mà chúng tôi đã nêu trên, chúng tôi cam kết bo mt thông tin cá nhân ca các khách hàng bng mi cách thc có th. Chúng tôi s dng các h thng mã hóa nhm bo v thông tin này không b truy lc, s dng hoc tiết l ngoài ý mun.

Chúng tôi cũng khuyến cáo các khách hàng nên bo mt các thông tin liên quan đến mt khu truy xut ca các khách hàng và không nên chia s vi bt k người nào khác.

Trong trường hp có phn ánh ca khách hàng v vic s dng thông tin trái vi mc đích đã nêu, Chúng tôi s tiến hành gii quyết theo các bước sau:

- Bước 1: Khách hàng gi thông tin phn hi v vic thông tin cá nhân thu thp trái vi mc đích đã nêu.

- Bước 2: B phn Chăm sóc Khách hàng tiếp nhn và gii quyết vi các bên có liên quan.

- Bước 3: Trong trường hp vượt ra khi tm kim soát, chúng tôi s đưa v vic ra các cơ quan có thm quyn để yêu cu gii quyết

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên h và phn hi thông tin t khách hàng v Chính sách bo mt này. Mi ý kiến đóng góp hoc thc mc liên quan xin vui lòng liên h theo s Hotline (+84)92.345.88.99 hoc email contact@sigscent.vn.

9. THAY ĐỔI CA CHÍNH SÁCH BO MT

Sigscent.vn có quyn thay đổi và chnh sa Chính Sách Bo Mt vào bt k lúc nào. Bt c thay đổi nào v chính sách này đều được đăng ti trên trang web ca chúng tôi.

Nếu quý khách không hài lòng vi vic chúng tôi x lý thc mc hay khiếu ni ca quý khách, xin vui lòng liên h vi chúng tôi ti contact@sigscent.vn.
Facebook Instagram Youtube Twitter Linkedin Top
page